Regulamin

Zapoznaj się z zasadami

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU INTERNETOWEGO  www.patrykjankowski.com

I. DEFINICJE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem URL http://patrykjankowski.com, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Właścicielem Serwisu jest Patryk Jankowski, adres: Błażeja 4D lok. 29, Poznań, posiadający NIP 9720973600, zwany dalej „Administratorem”.

3. Administrator jest również Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U z 2014 r. nr 1182).

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu w celu prywatnym, niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument).

2) Klient – Użytkownik nabywający na odległość usługi, pakiety usług (m.in. konsultacje, treningi i pakiety treningowe, itd.) lub książkę/pakiet książek z serii „Stań do gry”.

3) Trener – Trener personalny, doradca motywacyjny Patryk Jankowski.

4) Urządzenie – urządzenie zapewniające prawidłowe i niezakłócone korzystanie z Serwisu, posiadające funkcje wskazane w pkt. II. 6-7 (np. komputer).

5. Każda osoba, która dokonuje rejestracji w Serwisie i akceptuje wymagane w jej trakcie oświadczenia staje się Użytkownikiem Serwisu i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Treści dostępne w Serwisie nieodpłatnie są dozwolone i możliwe do przeglądania dla każdego bez potrzeby rejestracji.

2. Korzystanie z treści dostępnych w Serwisie obejmuje przeglądanie i czytanie treści strony oraz odtwarzanie na własny, osobisty użytek materiałów umieszczonych w Serwisie.

3. Każdy Klient po przystąpieniu do korzystania z odpłatnych usług które oferowane są za pośrednictwem Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Korzystanie z produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu polega na złożeniu zamówienia. Proces składania Zamówienia składa się z następujących kroków:

1) akceptacja Regulaminu Serwisu,

2) klikniecie przycisku „kup teraz” pod opisem wybranej usługi lub wybranego przedmiotu,

3) wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego,

4) dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu PayU za wybraną przez Użytkownika usługę/produkt,

5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem Umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu. Warunki i cena nabytej usługi/produktu jest zawarta w opisie wybranej przez Klienta oferty.

6. Aby korzystać z Serwisu w sposób prawidłowy i niezakłócony wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu. Internet musi zostać wyposażony w przeglądarkę internetową, zapewniającą obsługę plików cookie.

7. Aby korzystać z Serwisu wymagane jest od Użytkownika posiadanie aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej oraz dostępu do Internetu.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeśli Użytkownik dokona czynności opisane w pkt. II.4. Regulaminu potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym podanych danych. Jednocześnie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

2. Aby prawidłowo korzystać z usług Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym.

3. Podanie nieprawidłowych danych lub podanie ich w sposób , który uniemożliwia kontakt i realizację usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu usługi mogą nie zostać wyświadczone Użytkownikowi lub też skorzystanie z nich nie będzie możliwe. Za błędnie podane dane osobowe Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Serwis ma prawo odstąpienia od wykonania Umowy jeśli dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. Uniemożliwia to wykonanie Usługi. Użytkownikowi zostaną  zwrócone wpłacone na poczet realizacji usługi kwoty pieniężne, jeśli otrzymane od Użytkownika dane będą pozwalały na zwrot.

5. Użytkownik poprzez wypełnienie przewidzianego dla danej usługi formularza zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą powołaną w pkt. I.3 Regulaminu. Administratorem Danych osobowych jest Patryk Jankowski, adres: Błażeja 4D lok. 29, Poznań, posiadający NIP 9720973600.

6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z zasadami ochrony danych osobowych, został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i poprzez dokonanie rejestracji konta i zaznaczenie odpowiednich pól formularza, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie powołanej w pkt. I.3 regulaminu przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania Umów zawartych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i świadczonych na ich podstawie usług.

7. W każdej chwili Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

8. Tylko dobrowolnie podane przez Użytkownika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Administratora.

9. Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych. Odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika Umów zawartych na podstawie Regulaminu.

10. Zgromadzone dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator zobowiązuje się, przechowywać dane zapewniając wymagany odpowiednimi przepisami stopień bezpieczeństwa.

11. W celu realizacji postanowień zawartych w Umowie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora.

12. Złożone zamówienie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych Serwisu oraz akceptacją Regulaminu Serwisu.

13. Zamawiając produkty lub usługi Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail wiadomości związanych z przebiegiem transakcji oraz informacji o zmianach w niniejszym Regulaminie.

14. Informacje zawierające informację handlową o nowych usługach lub promocjach Serwisu przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole ”wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany przez mnie adres e-mail na zasadach określonych w Regulaminie serwisu wwwpatrykjankowki.com” podczas składania zamówienia.

IV. ZASADY DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

1. Usługi, jakie Użytkownik może kupić poprzez Serwis oraz ich opisy zamieszczone są pod adresem www.patrykjankowski.com.

2. Użytkownik chcąc nabyć wybraną przez siebie usługę/produkt w Serwisie powinien:

1) Wybrać produkt/usługę poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz” , który znajduję się pod opisem danego produktu lub usługi,

2) Wypełnić formularz kontaktowy podając niezbędne informacje do kontaktu i realizacji danej usługi lub dostarczenia produktu,

3) Dokonać przedpłaty wybranej usługi lub produktu.

3. Dokonanie płatności obsługiwanej przez serwis PayU.

4. Zamówienie na wykonanie danej usługi zostaje za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Administratora przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika i dokonaniu przez niego płatności. Po tym fakcie, Umowa zostaje zawarta.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia usługi płatnej zostanie przesłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Obowiązującą ceną dla Użytkownika i Administratora jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

7. Informacje o produktach i usługach podane na stronach Serwisu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

V. INFORMACJE PUBLIKOWANE W SERWISIE

1. Informacje zawarte w Serwisie mają zadanie informacyjne i motywacyjne i wspierające zdrowy styl życia.

2. Informacje zawarte w Serwisie w żadnym wypadku NIE ZASTĘPUJĄ profesjonalnej wizyty u lekarza czy dietetyka.

3. Przed rozpoczęciem treningów zakupionych poprzez Serwis, Klient powinien skonsultować fakt rozpoczęcia trenowania ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania treningów.

4. Jeśli Klient jest pod opieką lekarza specjalisty lub korzysta z rehabilitacji/fizjoterapii powinien skonsultować jaki rodzaj ćwiczeń może wykonywać, a jaki jest mu zabroniony.

5. Uczestnictwo we wszystkich treningach jest nieprzymuszone i odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.

6. Jeżeli Klient nie ma pewności co do stanu swojego zdrowia i faktu, czy może rozpocząć treningi, należy skonsultować się ze swoim lekarzem.

7. Wskazane jest aby przed przystąpieniem do wykonywania treningów skonsultować ten fakt z lekarzem, nawet w przypadku dobrej kondycji fizycznej.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Ochrona prawem autorskim obejmuje wszelkie utwory, które zostały udostępnione w Serwisie. Użytkownik nie otrzymuje majątkowych praw autorskich do żadnych treści i materiałów dostępnych w Serwisie, poprzez korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis, a także odwiedzania stron Serwisu.

2. Jeżeli Użytkownik chciałby wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane w Serwisie wymagana jest zgoda Administratora. Aby uzyskać zgodę należy wysłać zapytanie na adres e-mail: kontakt@patrykjankowski.com.

3. W przypadku przekazania lub udostępnienia Klientowi przez Administratora lub Trenera jakichkolwiek materiałów dotyczących korzystania z usług nabytych za pośrednictwem Serwisu, Klient nabywa licencję na czas nieokreślony na korzystanie z przesłanych materiałów na prywatny użytek osobisty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez prawa udzielania dalszych licencji. Licencja uprawnia do niewyłącznego, nieograniczonego w czasie korzystania z materiałów, przy czym dostęp do danych materiałów w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego Urządzenia w tym samym czasie, a także do wykonania jednej kopii materiałów na użytek własny Użytkownika.

4. Licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:

1) Trwałego lub czasowego kopiowania  materiałów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie jeśli cel jest inny niż dla użytku osobistego,

2) Rozpowszechniania materiałów jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, zarówno bezpłatnie jak i odpłatnie,

3) Wprowadzania zmian w materiałach,

4) Podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów,

5)  Rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie materiałów w całości lub w części zarówno bezpłatnie jak i odpłatnie.

6) Drukowania w całości lub w części materiałów. Wyjątkiem jest drukowanie na użytek własny, zgodnie z Regulaminem.

5. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczących licencji.

6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, jego postanowienia nie wykluczają podjęcia kroków prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIONYCH USŁUG

1. Terminy treningów ustalane są bezpośrednio z Trenerem.

2. Aby umówić termin konsultacji bądź treningu należy kontaktować się za pomocą e-maila: kontakt@patrykjankowski.com lub telefonicznie pod numerem 537 606 425.

3. Po zakupieniu usługi Klient ma 30 dni na skontaktowanie się z trenerem i omówienie szczegółów wykorzystania wykupionego elementu z oferty. Po tym okresie, przy braku kontaktu zostanie wysłana wiadomość przypominająca ze strony Serwisu na adres mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia.

4. Terminy ważności pakietów usług wynoszą:

1) Pakiet miesięczny- treningi należy wykorzystać w ciągu 30 dni od daty pierwszego treningu z pakietu zgodnie z harmonogramem tygodniowym.

2) Pakiet trzymiesięczny- treningi należy wykorzystać w ciągu 90 dni od daty pierwszego treningu zgodnie z harmonogramem tygodniowym.

5. Niewykorzystane treningi w danym terminie zostają potraktowana jako wykonane z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.

6. Klient ma prawo do odwołania/przesunięcia treningu bądź konsultacji z wyprzedzeniem co najmniej 24h przed umówionym spotkaniem. Każdy trening odwołany nie stosując się do tego punktu, będzie uznany za odbyty chyba, że trener zadecyduje inaczej. Odwołania spotkania można dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@patrykjankowski.com lub telefonicznie pod numerem 537 606 425.

7. W przypadku odwołania treningu/konsultacji przez Trenera, Klientowi przysługuje możliwość nieodpłatnego skorzystania z jednego dodatkowego spotkania, ponad te wykupione poprzez Serwis. Termin ustalony zostanie bezpośrednio z Trenerem.

8. Jeżeli Klient nie będzie miał możliwości wykorzystania treningów, ma prawo do przekazania ich innej, wyznaczonej przez siebie osobie. Wcześniej należy poinformować o tym fakcie Trenera poprzez e-mail lub telefonicznie.

VIII. PŁATNOŚCI I CENY

1. Za wybrane produkty/usługi obowiązuje płatność z góry. W Serwisie obowiązuje forma płatności PAYU.

2. Faktury wysyłane są drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę wraz z zawarciem umowy.

3. W ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania opłaty na koncie Administratora, faktura przesyłana jest na adres poczty internetowej Klienta.

4. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury:

1) Imię i nazwisko/firma,

2) Adres zamieszkania/siedziby,

3) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

4) Numer zamówienia,

5) Adres korespondencyjny.

5. Aktualny cennik usług znajduje się pod adresem www.patrykjankowski.com.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Administrator dokona zwrotu wpłaconych kwot w terminie 10 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem postanowień pkt. III.4. Regulaminu.

3. Informację o odstąpieniu należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej przesyłając e-mail odpowiedniej treści na adres kontakt@patrykjankowski.com.

4. Powyższe uprawnienie jest nieważne w przypadku jeśli Użytkownik rozpoczął wykonywanie opłaconej Usługi przed terminem wskazanym w pkt. IX.1.

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub nieprawidłowości w świadczeniu usług należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@patrykjankowski.com . Wiadomość e-mail z reklamacją, celu prawidłowej weryfikacji powinna zawierać następujące dane:

1) Imię i nazwisko,

2) Adres,

3) Numer zamówienia,

4) Wskazanie zakupionych usług,

5) Datę transakcji,

6) Przedmiot i przyczynę reklamacji,

7) Dane kontaktowe.

2. Reklamacje zgłaszane przez Klienta rozpatruje się w terminie do 10 dniu od momentu ich zgłoszenia.

3. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres, który wskazał przy rejestracji.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie informacje i porady umieszczone w Serwisie są oparte na aktualnym stanie wiedzy naukowej. Ze względu na charakter świadczeń Klient powinien zwrócić uwagę na następujące aspekty:

1) Trening wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli Klient ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia konieczna jest konsultacja z lekarzem. Jeśli w wyniku wykonywanych ćwiczeń Klient zauważy jakiekolwiek dolegliwości, należy je zgłosić Trenerowi, a w następnym kroku skonsultować z lekarzem.

2) Trener ustala plan treningu indywidualnie do możliwości, kondycji, wytrzymałości Klienta. W dalszych krokach brane są pod uwagę cele Klienta. Klient przestrzega zaleceń Trenera i wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko po konsultacji z Trenerem. Samodzielne dokonywanie zmian jest niedopuszczalne i może wiązać się z wystąpieniem kontuzji i negatywnymi skutkami dla zdrowia.

2. Ze względu na złożoną budowę człowieka, zróżnicowanie przebiegu przemiany materii każdy organizm inaczej reaguje na treningi. Trener nie gwarantuje osiągnięcia określonego przez Klienta celu w danym czasie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie.

2. O wszelkich zmianach w Regulaminie Administrator poinformuje Użytkowników publikacją jednolitego tekstu na stronie http://www.patrykjankowski.com oraz przesłaniu wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres podczas rejestracji.

3. Usługi płatne zamówione przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia.

4. Użytkownik akceptuje wprowadzone do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych do Regulaminu zmian, może zrezygnować z korzystania z serwisu i wnioskować o usunięcie podanych informacji.

5. Konserwacja, przebudowa i modernizacji Serwisu może powodować przerwy w działaniu strony internetowej. W przypadku przerwy technicznej na stronie Serwisu pojawi się odpowiednia informacja ze wskazaniem przewidzianego czasu ograniczenia dostępności strony.

 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY PODCZAS TRENINGU

1. Terminy spotkań Klient ustala bezpośrednio z Trenerem mailowo lub telefonicznie.

2. Klient ma prawo do odwołania/przesunięcia treningu bądź konsultacji z wyprzedzeniem co najmniej 24h przed umówionym spotkaniem. Każdy trening odwołany nie stosując się do tego punktu, będzie uznany za odbyty chyba, że trener zadecyduje inaczej. Odwołania spotkania można dokonać wysyłając wiadomość e-mail pod adres: kontakt@patrykjankowski.com lub telefonicznie pod numerem 537 606 425.

3. W przypadku odwołania treningu/konsultacji przez Trenera, Klientowi przysługuje możliwość nieodpłatnego skorzystania z jednego dodatkowego spotkania, ponad te wykupione poprzez Serwis. Termin ustalony zostanie bezpośrednio z Trenerem.

4. Jeżeli Klient nie będzie miał możliwości wykorzystania treningów, ma prawo do przekazania ich innej, wyznaczonej przez siebie osobie. Wcześniej należy poinformować o tym fakcie Trenera poprzez e-mail lub telefonicznie.

5. Przedłużenie ważności pakietu jest możliwe w sytuacji dłuższej choroby . Należy jednak przedłożyć orzeczenie  od lekarza o braku możliwości podjęcia treningu.

6. Przedłużenie ważności pakietu jest możliwe w szczególnych, zaplanowanych wcześniej sytuacjach np. wyjazd służbowy. Należy zgłosić ten fakt Trenerowi możliwie jak najszybciej.

7. Podczas wywiadu przed treningiem Klient zobowiązany jest udzielić prawdziwych informacji o swoim zdrowiu. Jeśli nie jest pewny czy może rozpocząć treningi z powodu stanu swojego zdrowia, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

8. Jeśli Klient jest pod opieką lekarza specjalisty lub korzysta z rehabilitacji/fizjoterapii powinien skonsultować jaki rodzaj ćwiczeń może wykonywać, a jaki jest mu zabroniony.

9. Trener ustala plan treningu indywidualnie do możliwości, kondycji, wytrzymałości Klienta. W dalszych krokach brane są pod uwagę cele Klienta. Klient przestrzega zaleceń Trenera i wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko po konsultacji z Trenerem. Samodzielne dokonywanie zmian jest niedopuszczalne i może wiązać się z wystąpieniem kontuzji i negatywnymi skutkami dla zdrowia.

10. Jeżeli celem klienta jest poprawa składu ciała czy osiągnięcie specyficznych cech treningowych konieczna może okazać się wizyta u dietetyka celem rozpisania indywidualnej diety.

11. Trening trwa 60 minut.

12. Podczas treningu Trener współpracuje tylko z Klientem, uczy go odpowiedniej techniki, motywuje, odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości Klienta.

13. Klienta i Trenera obowiązuje punktualność. Jeśli Klient się spóźni, czas spóźnienia zostaje odjęty od czasu treningu, chyba, że Trener ma możliwość i chęć przedłużenia treningu o stracony czas. Spóźnienie Trenera jest równoznaczne z przedłużeniem treningu o czas jego spóźnienia. Jeśli Klient nie może zostać dłużej, stracony czas zostanie nadrobiony podczas następnego treningu.

14. Klient na trening powinien przyjść po spożytym lekkim posiłku, z butelką wody.

15. Obowiązuje strój sportowy.

16. Klienta obowiązuje regulamin siłowni, na której odbywa trening z Trenerem.

17. Pakiety treningowe miesięczne mają ważność 30 dni licząc od dnia wykonania pierwszego treningu z pakietu zgodnie z harmonogramem tygodniowym.

18. Pakiety treningowe 3-miesięczne mają ważność 90 dni licząc od dnia wykonania pierwszego treningu z pakietu zgodnie z harmonogramem tygodniowym.