Moje książki

Twój klucz do sukcesu

Stań do gry

Bezpłatny e-book

Praca nad swoim ciałem i umysłem oraz postępowanie zgodne z zasadami procentują – życie nabiera sensu, staje się pełne, ciekawe i wartościowe.

  • zmień nastawienie
  • pracuj na celach
  • naucz się wdzięczności
  • wizualizuj zwycięstwo

Podaj swój e-mail i otrzymaj bezpłatny egzemplarz!

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Patryk Jankowski, ul. Błażeja 4D lok. 2, 61-608, Poznań, NIP: 9720973600
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PatrykJankowskiProjektSukces/ zwanej dalej “Fanpage”.

II. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie zadania konkursowego opisanego w pkt. III-1a i 1b.
4. Konkurs trwa od 17.12.2019 do 26.12.2019 do godziny: 23:59
5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30.12.2019 za pośrednictwem Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.
7. Osoba biorąca udział w konkursie zobowiązana jest wykupić albo posiadać miesięczny karnet do siłowni CityFit w Poznaniu ul. Aleje Solidarności 47, Galeria Pestka.

III. Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na:
a) pobraniu ze strony: https://patrykjankowski.com/stan-do-gry-konkurs/ bezpłatnego poradnika motywacyjnego „Stań do gry”
b) wpisaniu pod postem konkursowym komentarza, który udzieli odpowiedzi na pytanie: Dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać nagrodę?
2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca
3. Organizator wybierze jedną osobę, która zarówno pobrała poradnik „Stań do gry” jak i zdaniem Organizatora udzieliła najciekawszej odpowiedzi.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

IV. Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: miesiąc bezpłatnych, indywidualnych treningów z trenerem personalnym na siłowni CityFit w Poznaniu, ul. Aleje Solidarności 47, Galeria Pestka. Treningi będą odbywać się w miesiącu styczniu, 3 razy w tygodniu, w terminach uzgodnionych pomiędzy Trenerem a Nagrodzonym.
2.Przyjęcie nagrody należy potwierdzić odpowiadając na wiadomość o wygranej wysłanej na Facebooku do dnia 03.01.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

V. Reklamacje
1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Patryk Jankowski, ul. Błażeja 4D lok. 2, 61-608, Poznań, NIP: 9720973600. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone Organizatorowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, odebraniem nagrody, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureata Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odebrania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.